Tel : 05-4010072
Faks  : 05-4010073
email : admin@kktapah.edu.my
FB : https://www.facebook.com/KKTapah